Q&A ถาม-ตอบ ปัญหา

เรื่องทั่วไป => ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานลูกเสือจังหวัดพะเยาและสำนักงานลูกเสือ สพป.พะเยา 1 => ข้อความที่เริ่มโดย: Amungklad ที่ พฤษภาคม, 29, 2019, 14:19:16 pm

หัวข้อ: การรายงานติดตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้:Active Learning
เริ่มหัวข้อโดย: Amungklad ที่ พฤษภาคม, 29, 2019, 14:19:16 pm
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ขอแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดฯ โครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning  รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2   จำนวน  51  โรงเรียน  ดำเนินการดังนี้
                    1.  ให้ดำเนินการรายงานตามแบบติดตาม และจัดส่งแบบติดตามฯ ตอนที่ 1 – 5  พร้อมไฟล์
Microsoft Word (โหลดแบบรายงานได้ที่ https://www.pyo1.go.th/site/ ข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1)   ไปที่ e-mail : "amungklad" <amungklad@gmail.com>
                    2. จัดส่งเล่มเอกสารรายงานผลการประเมิน  เพื่อเสนอคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน                   
เพิ่มเวลารู้:Active Learning ของโรงเรียนพร้อมไฟล์ PDF  จำนวน  1 ชุด ส่งให้กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  ภายในวันที่  20 มิถุนายน  2562
การติดต่อประสานงาน ระดับเขตพื้นที่ ได้ที่
       -  นายเอี่ยม   มังคลาด                       ศึกษานิเทศก์    โทร. 089 555 4884
       -  นางสาวประภาพัฒน์  เพ็ชรรัตน์บำรุง     ศึกษานิเทศก์    โทร. 080 859 7535