แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Amungklad

หน้า: [1] 2 3 ... 6
2
ประชาสัมพันธ์.....การคัดเลือกศึกษานิเทศก์ 2565 คู่มือการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2565 รายละเอียดดังแนบฯ

3
การนำแนวคิดเชิงนโยบาย...นิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ สู่การปฎิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 1
“ นิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ เพื่อเด็กพะเยา เป็นเพชรน้ำหนึ่ง ” ตามแนวนโยบายของนายสวัสดิ์  แสงขัน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เพื่อการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 – 2565  ให้เป็น “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่  วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา  ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม   และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพนั้น    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จึงได้กำหนดแนวทางนำนโยบายสู่การปฏิบัติภายใต้แนวคิด “สพป.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ เด็กพะเยา 1  เป็นเพชรน้ำหนึ่ง” และมีกลยุทธ์ขับเคลื่อนงานตามนโยบาย   ที่มุ่งพัฒนาองค์กร  ให้พร้อมบริการพัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้  พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน อย่างมืออาชีพ และพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล” โดยมุ่งหวังให้นักเรียนเป็นคนดี  คนเก่ง และมีความสุข   ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  รายละเอียดดังแนบฯ
                                                                                                                    โดย นายเอี่ยม  มังคลาด  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                                                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โทร.089-5554884

4
การนิเทศ ติดตาม เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
สพป.พะเยา เขต 1  แจ้งเพื่อทราบและดำเนินการ รายละเอียดดังแนบฯ

5
                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต  ๑ เป็นหน่วยงานทางการศึกษา ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจบทบาทและอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด  จึงได้กำหนดแนวดำเนินการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564–2565 สู่การปฏิบัติ ภายใต้แนวคิด  “สพป. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ เด็กพะเยา 1 เป็นเพชรน้ำหนึ่ง” และมีกลยุทธ์ขับเคลื่อนงานตามนโยบาย ที่มุ่งพัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ   พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้  พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ และพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล”   โดยมุ่งหวังให้นักเรียนเป็นคนดี  คนเก่ง    และมีความสุข   ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551   โดยมีรายละเอียด  ตามเอกสารแนวดำเนินการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจำปี  2564 – 2565 สู่การปฏิบัติ  แนบท้ายประกาศนี้                 

6
                  แจ้งโรงเรียนในสังกัด เพื่อโปรดทราบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ได้กำหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจำปี พ.ศ.  2564 – 2565  ในวันที่  19  และ  21 มกราคม  2564  ณ ห้องประชุมประถมนุสรณ์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  รายละเอียดดังแนบฯ
                  จึงเรียนมาเพื่อทราบ  และแจ้งให้คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  ที่  375/2563  ลงวันที่  25  ธันวาคม  2563  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  ประจำปี พ.ศ.  2564 – 2565 ตามวัน เวลา และสถานที่กำหนด   
ดังกล่าวต่อไป
    หมายเหตุ  * ขอความร่วมร่วมมือผู้เข้าประชุมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (D-M-H-T-T) อย่างเคร่งครัดและเต็มขีดความสามารถ...ขอขอบคุณครับ
                    - นายเอี่ยม  มังคลาด  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลฯ
                      โทร. 054-887184 โทรสาร 054-887202 โทร.089-5554884

7
                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต  ๑  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงาน ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจำปี พ.ศ.  2564 - 2565  ตามรายละเอียดดังแนบฯ             
                  จึงเรียนมาเพื่อทราบ   และแจ้งให้คณะกรรมการตามคำสั่ง ดังแนบฯ  ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายงานตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  ประจำปี พ.ศ.  2564 – 2565 ให้บรรลุผลและเกิดประสิทธิภาพต่อไป     
                              ...
                                                                                                              - กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลฯ
                                                                                                                โทร. 054-887184 โทรสาร 054-887202

8
                 ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จะดำเนินการประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา  ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เพื่อมอบนโยบายของท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  ในการขับเคลื่อนและกำหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2563 วันที่ 14 ,18 , 23 , 24 และ 26  ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น – 16.30 น  ณ สถานที่กลุ่มโรงเรียนกำหนดตามตารางดังแนบ                 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ทุกคน และมีผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  ทุกกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่กำหนด
                 ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  จึงแจ้งให้กลุ่มโรงเรียนและโรงเรียนดำเนินการ ดังแนบฯ

9
ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนในการขับเคลื่อนการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานและการนิเทศภายในโรงเรียน
วันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๒ ณ  อาคารหอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา
รายละเอียดดังแนบฯ # ผู้เข้าประชุมฯ ดาวโหลดเอกสารประกอบการประชุม....ได้ตามที่ส่งพร้อมนี้   ... ขอขอบคุณ...

10
                สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้พิจารณากลั่นกรองและตัดสินผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ : Active Learning  ประจำปีงบประมาณ  2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับโล่รางวัลระดับยอดเยี่ยม  โรงเรียนต้นแบบ  ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับโล่รางวัลระดับยอดเยี่ยม จำนวน  20  เกียรติบัตรสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 157 โรงเรียน รายละเอียดดังที่ส่งมาด้วยนี้ 
                จากผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ : Active Learning  ประจำปีงบประมาณ  2562  มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต  ๑  ที่ได้รับการเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ : Active Learning  ระดับสำนักงานเขตพื้นที่ จำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย  ดังแนบฯ

11
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ขอแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ได้พิจารณาให้ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา จำนวน 1 คน และครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 คน  เข้ารับการอบรมในวันที่  24  สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  โดยส่งแบบตอบรับเข้ารับการอบรมฯ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑  ได้ที่เว็บไซต์ http://gg.gg/elemd ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562   # ขอบคุณครับ

                                                                       *สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  ......นายเอี่ยม  มังคลาด 
                                                                     ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1 โทร.089-5554884

12
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 1  แจ้งประกาศให้สถานศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)                  ตามแนวทางนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา  ทุกโรงเรียน  ดังแนบฯ

13
ขอแจ้งให้โรงเรียน ในสังกัด สพป.พะเยา เขต 1  ทุกโรงเรียน ดำเนินการรายงานและส่งแบบติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ตามระบบทางราชการ และเพื่อการรวบรวมข้อมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – MES) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนได้ส่งแบบรายงานการติดตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการที่เป็น file word และแบบติดตามที่เป็น file excel  ไปที่ e-mail : "amungklad" amungklad@gmail.com  พร้อมแนบไฟล์เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง ตามข้อมูลสารสนเทศ ที่กำหนด   ภายในวันที่  15  กรกฎาคม  2562  รายละเอียดดังแนบ  # สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  นายเอี่ยม  มังคลาด   โทร.089-5554884 ....ขอขอบคุณครับ

14
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ขอแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดฯ โครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning  รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2   จำนวน  51  โรงเรียน  ดำเนินการดังนี้
                    1.  ให้ดำเนินการรายงานตามแบบติดตาม และจัดส่งแบบติดตามฯ ตอนที่ 1 – 5  พร้อมไฟล์
Microsoft Word (โหลดแบบรายงานได้ที่ https://www.pyo1.go.th/site/ ข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1)   ไปที่ e-mail : "amungklad" <amungklad@gmail.com>
                    2. จัดส่งเล่มเอกสารรายงานผลการประเมิน  เพื่อเสนอคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน                   
เพิ่มเวลารู้:Active Learning ของโรงเรียนพร้อมไฟล์ PDF  จำนวน  1 ชุด ส่งให้กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  ภายในวันที่  20 มิถุนายน  2562
การติดต่อประสานงาน ระดับเขตพื้นที่ ได้ที่
       -  นายเอี่ยม   มังคลาด                       ศึกษานิเทศก์    โทร. 089 555 4884
       -  นางสาวประภาพัฒน์  เพ็ชรรัตน์บำรุง     ศึกษานิเทศก์    โทร. 080 859 7535

15
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ขอแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดฯ โครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning  รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2   จำนวน  51  โรงเรียน  ดำเนินการดังนี้
                    1.  ให้ดำเนินการรายงานตามแบบติดตาม และจัดส่งแบบติดตามฯ ตอนที่ 1 – 5  พร้อมไฟล์
Microsoft Word (โหลดแบบรายงานได้ที่ https://www.pyo1.go.th/site/ ข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1)   ไปที่ e-mail : "amungklad" <amungklad@gmail.com>
                    2. จัดส่งเล่มเอกสารรายงานผลการประเมิน  เพื่อเสนอคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน                   
เพิ่มเวลารู้:Active Learning ของโรงเรียนพร้อมไฟล์ PDF  จำนวน  1 ชุด ส่งให้กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  ภายในวันที่  20 มิถุนายน  2562
การติดต่อประสานงาน ระดับเขตพื้นที่ ได้ที่
       -  นายเอี่ยม   มังคลาด                       ศึกษานิเทศก์    โทร. 089 555 4884
       -  นางสาวประภาพัฒน์  เพ็ชรรัตน์บำรุง     ศึกษานิเทศก์    โทร. 080 859 7535

หน้า: [1] 2 3 ... 6