แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Amungklad

หน้า: [1] 2 3 ... 6
1
ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนในการขับเคลื่อนการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานและการนิเทศภายในโรงเรียน
วันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๒ ณ  อาคารหอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา
รายละเอียดดังแนบฯ # ผู้เข้าประชุมฯ ดาวโหลดเอกสารประกอบการประชุม....ได้ตามที่ส่งพร้อมนี้   ... ขอขอบคุณ...

2
                สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้พิจารณากลั่นกรองและตัดสินผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ : Active Learning  ประจำปีงบประมาณ  2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับโล่รางวัลระดับยอดเยี่ยม  โรงเรียนต้นแบบ  ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับโล่รางวัลระดับยอดเยี่ยม จำนวน  20  เกียรติบัตรสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 157 โรงเรียน รายละเอียดดังที่ส่งมาด้วยนี้ 
                จากผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ : Active Learning  ประจำปีงบประมาณ  2562  มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต  ๑  ที่ได้รับการเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ : Active Learning  ระดับสำนักงานเขตพื้นที่ จำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย  ดังแนบฯ

3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ขอแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ได้พิจารณาให้ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา จำนวน 1 คน และครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 คน  เข้ารับการอบรมในวันที่  24  สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  โดยส่งแบบตอบรับเข้ารับการอบรมฯ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑  ได้ที่เว็บไซต์ http://gg.gg/elemd ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562   # ขอบคุณครับ

                                                                       *สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  ......นายเอี่ยม  มังคลาด 
                                                                     ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1 โทร.089-5554884

4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 1  แจ้งประกาศให้สถานศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)                  ตามแนวทางนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา  ทุกโรงเรียน  ดังแนบฯ

5
ขอแจ้งให้โรงเรียน ในสังกัด สพป.พะเยา เขต 1  ทุกโรงเรียน ดำเนินการรายงานและส่งแบบติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ตามระบบทางราชการ และเพื่อการรวบรวมข้อมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – MES) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนได้ส่งแบบรายงานการติดตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการที่เป็น file word และแบบติดตามที่เป็น file excel  ไปที่ e-mail : "amungklad" amungklad@gmail.com  พร้อมแนบไฟล์เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง ตามข้อมูลสารสนเทศ ที่กำหนด   ภายในวันที่  15  กรกฎาคม  2562  รายละเอียดดังแนบ  # สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  นายเอี่ยม  มังคลาด   โทร.089-5554884 ....ขอขอบคุณครับ

6
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ขอแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดฯ โครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning  รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2   จำนวน  51  โรงเรียน  ดำเนินการดังนี้
                    1.  ให้ดำเนินการรายงานตามแบบติดตาม และจัดส่งแบบติดตามฯ ตอนที่ 1 – 5  พร้อมไฟล์
Microsoft Word (โหลดแบบรายงานได้ที่ https://www.pyo1.go.th/site/ ข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1)   ไปที่ e-mail : "amungklad" <amungklad@gmail.com>
                    2. จัดส่งเล่มเอกสารรายงานผลการประเมิน  เพื่อเสนอคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน                   
เพิ่มเวลารู้:Active Learning ของโรงเรียนพร้อมไฟล์ PDF  จำนวน  1 ชุด ส่งให้กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  ภายในวันที่  20 มิถุนายน  2562
การติดต่อประสานงาน ระดับเขตพื้นที่ ได้ที่
       -  นายเอี่ยม   มังคลาด                       ศึกษานิเทศก์    โทร. 089 555 4884
       -  นางสาวประภาพัฒน์  เพ็ชรรัตน์บำรุง     ศึกษานิเทศก์    โทร. 080 859 7535

7
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ขอแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดฯ โครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning  รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2   จำนวน  51  โรงเรียน  ดำเนินการดังนี้
                    1.  ให้ดำเนินการรายงานตามแบบติดตาม และจัดส่งแบบติดตามฯ ตอนที่ 1 – 5  พร้อมไฟล์
Microsoft Word (โหลดแบบรายงานได้ที่ https://www.pyo1.go.th/site/ ข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1)   ไปที่ e-mail : "amungklad" <amungklad@gmail.com>
                    2. จัดส่งเล่มเอกสารรายงานผลการประเมิน  เพื่อเสนอคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน                   
เพิ่มเวลารู้:Active Learning ของโรงเรียนพร้อมไฟล์ PDF  จำนวน  1 ชุด ส่งให้กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  ภายในวันที่  20 มิถุนายน  2562
การติดต่อประสานงาน ระดับเขตพื้นที่ ได้ที่
       -  นายเอี่ยม   มังคลาด                       ศึกษานิเทศก์    โทร. 089 555 4884
       -  นางสาวประภาพัฒน์  เพ็ชรรัตน์บำรุง     ศึกษานิเทศก์    โทร. 080 859 7535

8
ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต  1  ให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                                   
เพื่อดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและให้การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้น                           
จึงแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต  1  ทุกโรงเรียนดำเนินการดังนี้                           
1.   ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา  ตามแบบรายการตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
2.   โรงเรียนรายงานการตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช  ๒๕๕๑ ส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ภายในวันที่  29 มีนาคม 2562     
รายละเอียดดังแนบฯ       
             

9
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จะดำเนินการประชุมสัมมนา เรื่อง  การใช้หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2561 ในโครงการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  ในวันที่ 18  สิงหาคม  2561  ณ  ห้องประชุมดอยหลวง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  ขอแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดฯ ทุกโรงเรียน ดังนี้
1.   ให้ครูผู้สอนที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการ โรงเรียนละ 1 คน ไปประชุมตามตารางการประชุมดังแนบฯ
2.   ให้ผู้เข้าประชุมฯ ได้นำเอกสารประกอบการประชุมสัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรระดับชั้นเรียน/รายสาระการเรียนรู้ ของสถานศึกษา ในสาระการเรียนรู้ที่มีการปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัด                ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำผลการประชุมมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป
รายละเอียดตามหนังสือ สพป.พะเยา เขต 1 ดังแนบฯ

10
                       ตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 29  กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ   โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรม เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติต่อเนื่องทุกปี เพื่ออนุรักษ์ภาษาไทย  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติล้ำค่าให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป นั้น
                       ในการนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ได้ขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 แจ้งข้อมูลการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแบบรายงานดังแนบเพื่อจะได้ส่งให้สำนักงานสำนักงานปลักกระทรวงวัฒนธรรม ได้บูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานต่อไป
                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑  จึงขอความร่วมมือสถานศึกษา ในสังกัดฯ ทุกโรงเรียน ดำเนินการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและให้รายงานผลการจัดกิจกรรมการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแบบรายงาน พร้อมแนบหลักฐานภาพถ่ายการจัดกิจกรรมดังกล่าว    รายละเอียดดังแนบฯ                 

11
                ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑  ได้แจ้งเรื่องการแข่งขันทักษะภาษาไทย          ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของรัชกาลที่ 9          และน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของรัชกาลที่ 10  เพื่อพัฒนาส่งเสริมความสามารถ และทักษะด้านภาษาไทยของผู้เรียน รวมทั้งเผยแพร่ผลงาน/กิจกรรมด้านภาษาไทย โดยกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทยรอบคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา และรอบตัดสินระดับประเทศ นั้น
               ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ประกาศการคัดเลือกผู้ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทยระดับประเทศ โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561  ดังแนบฯ

12
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ขอให้โรงเรียนในสังกัดฯ ทุกโรงเรียน ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา   ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด                       รายละเอียดตามแบบติดตามดังแนบฯ โดยให้รายงาน  ในระบบ http://gg.gg/201807044   และส่งรายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด                                พร้อมส่งเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงหลักสูตรสถานศึกษา ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1   ภายในวันที่ 11  กรกฎาคม 2561 รายละเอียดดังแนบฯ  ....ขอขอบคุณ

13
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต1ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันความสามารถทักษะด้านภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 7 มิถุนายน  2561 ณ โรงเรียนบ้านร่องห้า อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา เพื่อคัดเลือกและจัดส่งผลงานชนะเลิศอันดับ 1 ของนักเรียนทุกรายการแข่งขันส่งไปที่สถาบันภาษาไทย  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คัดเลือกผลงานในระดับประเทศต่อไป
       จึงได้ประกาศผลการแข่งขันความสามารถทักษะด้านภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 ตามประเภท  การแข่งขันที่กำหนด  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้   ...ขอขอบคุณโรงเรียนในสังกัดฯ  ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนให้การแข่งขันดังกล่าว เรียบร้อยด้วยดียิ่ง

                                                  * คณะกรรมการงานแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย  ประจำปี ๒๕๖๑
                                                                                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

14
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑  ขอแก้ไขและเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  ในโครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปี 2561  ระดับเขตพื้นที่  ตามคำสั่งที่164  /๒๕๖1  ลงวันที่  24  พฤษภาคม  2561  ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย 1 และให้โรงเรียนดำเนินการดังนี้
1.   แจ้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทยฯ ดังแนบ ไปประชุมในวันที่ 1 มิถุนายน 2561             
เวลา 13.00 น  ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑และไปปฏิบัติหน้าที่กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่  ประจำปี   ๒๕๖1  ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561  ณ โรงเรียนบ้านร่องห้า  อ. เมืองพะเยา  จ. พะเยา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
2.   ให้นักเรียนและครูผู้ควบคุม ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของกลุ่มโรงเรียนในแต่ละรายการที่กำหนด
ไปเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับเขตพื้นที่  ประจำปี ๒๕๖1 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านร่องห้า  อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา       
รายละเอียดดังแนบฯ

15
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 921/2561 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม  2561 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระที่ 2 การออกแบบ     และเทคโนโลยี และสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้   และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 922/2561 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน                      พุทธศักราช 2551 ตามรายละเอียดดังแนบ 

หน้า: [1] 2 3 ... 6