แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - admin

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 8
16
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต  1
.......................................

17
แนวทางกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

18
จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
****************************

22
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

23
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
เรื่อง ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง(เพิ่มเติม)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

24
แบบบันทึกข้อมูลของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพีงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมของคนไทย ๑๒ ประการ

๑. แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางฯ ของนักเรียนชั้นประถมสึกษาปีที่ ๖ ที่จบหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำแนกตามสถานศึกษา
๒. แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางฯ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่จบหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำแนกตามสถานศึกษา
๓. จำนวนนักเรียนที่ได้รับการปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ(ไม่รวมปฐมวัย)
๔. กิจกรรมปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการที่เป็นแบบอย่าง(ปีการศึกษา ๒๕๖๐)

25
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบฯ 2561

26
เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ครูพะเยา วันที่ 14 พฤษภาคม  2561

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 8