แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - admin

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 8
32
ประกาศโรงเรียนบ้านไร่อ้อย
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ไอที ทรูปลูกปัญญา
-------------------------
[/b]

35
ประกาศโรงเรียนบ้านศาลา
เรื่อง    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง
รายละเอียดดังแนบ

36
ชุดเอกสารประกอบการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ
แจ้งในที่ประชุมผู้บริหารโรงเรียน วันที่ 20 กุมภาพันธ์  2560
กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

37
              ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งปรับเปลี่ยน IP Address ให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  นั้น
              ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 จำเป็นต้องดำเนินการปรับเปลี่ยน  IP  Address  เป็น  IP  Address  ชุดใหม่
              ซึ่งการปรับเปลี่ยนดังกล่าวได้ส่งผลกระทบให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น. ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น.
              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

38
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชีของ กศจ.พะเยา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

39
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกดรงเรียนในสังกัด
         ขอให้โรงเรียนดำเนินการประเมินการอ่านการเขียน ชั้นป.1-6  ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 (เดือนมกราคม 2560)
ในช่วงวันที่ 24-30  มกราคม 2560  แล้วกรอกผลการประเมินตามระบบ E-mes ของสพฐ.ภายในวันที่  31  มกราคม 2560
ซึ่งระบบจะปิดวันที่ 31  มกราคม 2560  ขณะนี้ทางเขตเปิดระบบให้ท่านแล้วค่ะ
         หนังสือราชการจะแจ้งภายหลัง

         จึงเรียนมาเพื่อทราบ
     
                         นางธิติกาญจน์  กุลพัฒน์เศรษฐ

ดาวน์โหลดประเมินการอ่านการเขียน ชั้นป.1-3
ดาวน์โหลดประเมินการอ่านการเขียน ชั้นป.4-6

40
แบบคำของบประมาณ และแบบรายละเอียดโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

41
ขั้นตอนการนำส่งข้อมูลสำหรับสถานศึกษา มีดังนี้
1. ดาวน์โหลดแบบบันทึกรายการข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2. กรอกข้อมูลตามรายการข้อมูลที่กำหนดไว้ลงในแบบบันทึกรายการข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3. นำส่งข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา
4. เมื่อตรวจสอบข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว ก่อนนำส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษาต้องรับรองข้อมูลของสถานศึกษา โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาทำการรับรองข้อมูลผ่านระบบเท่านั้น

42
กำหนดจัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3/2560 ในวันที่ 11 และ 13 มกราคม 2560 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมดอยหลวง ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพท. ผอ.กลุ่ม/หน่วย หัวหน้างาน ประธานกลุ่มโรงเรียน และครูวิชาการ กลุ่มโรงเรียนละ 2 คน

แตะเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

43
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
เรื่อง  รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 1

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

และขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศหลักเกณฑ์
การย้ายฯ

44
สำรวจข้อมูลผู้มีวิฒิลูกเสือ และความต้องการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับลูกเสือของผู้บริหารสุถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2560

         ด้วย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 มีนโยบายที่จะพัฒนากิจการลูกเสือในโรงเรียน จึงขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับวุฒิทางลูกเสือของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ซึ่งโรงเรียนบางแห่งได้รายงานแล้ว แต่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
         สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 จึงขอความร่วมมือจากโรงเรียนได้กรอกข้อมูลเกี่ยวกับวุฒิทางลูกเสือของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ขอให้แก้ไขให้ถูกต้อง พร้อมทั้งแนบสำเนาวุฒิบัตรการอบรมแต่ละหลักสูตร จำนวนละ 1 ฉบับ และกรอกความต้องการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรมลูกเสือโดยระบุหลักสูตรที่ต้องการพัฒนา เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการ โดยส่งข้อมูลดังกล่าว ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ทาง E - mail : scoutsphayao_58@hotmail.com หรือโทรสารหมายเลข 0 – 5488 – 7184

45
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
   
1.สพป.พะเยา เขต 1 จะดำเนินการนิเทศในระหว่างวันที่ 1 - 7  พฤศจิกายน  2559  โดยนิเทศโรงเรียนที่รับผิดชอบวันละ 2-4 โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบ   

2.การนิเทศในระยะที่ 1 เป็นการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ได้พิจารณาจัดทำเครื่องมือนิเทศ 2 ฉบับ ได้แก่                       
    ฉบับที่ 1  แบบสำรวจข้อมูลประกอบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
    ฉบับที่ 2  แบบสำรวจภาระงานการสอนครูผู้สอนประจำชั้น / ประจำวิชา ( ครูทุกคน )
โดยให้คณะนิเทศของ สพป.ได้นิเทศติดตามและชี้แจงการกรอกข้อมูลโรงเรียน (ฉบับที่ 1) และฉบับที่ 2 ให้โรงเรียนและครูผู้สอนทุกคนกรอกข้อมูลตามแบบสำรวจ

3.พิจารณาเห็นสมควรให้ผู้บริหารโรงเรียนได้นำแบบนิเทศทั้ง 2 ฉบับ มาในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559  เพื่อใช้ในการวางแผนการนิเทศร่วมกันในระดับ เขตพื้นที่ กลุ่มโรงเรียนและโรงเรียน ( ภาควิชาการ ช่วงเวลาประมาณ 10.30 - 12.00 น. )   

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา                                           


หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 8