แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - admin

หน้า: 1 ... 4 5 [6] 7 8
76
วันที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 14.00 - 15.00 น. ขอให้ผู้บริหารโรงเรียนและครู ติดตามการถ่ายทอดสดนโยบายและทิศทางการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ทางช่อง NBT

77
ตามที่ สพป.พย.1 ได้แจ้งให้โรงเรียนที่ส่งเข้ารับการประกวดบุคลากร มีนิสัยรักการอ่าน ปี 2557 ขณะนี้ทาง สพป.พย.1 ได้จ้ดเตรียมโต๊ะเพื่อวางเอกสารผลงานให้แล้ว โรงเรียนไม่ต้องนำมาแล้ว

78
แจ้งให้โรงเรียนดังต่อไปนี้ กรอกข้อมูลตามแบบที่กำหนด(แบบ1 และแบบ2)
โดยส่งเป็นไฟล์ Excel มาที่ NL_jumnong@hotmail.com และนำส่งเอกสารที่มีลายเซ็น ผอ.รร. ด้วย ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2557
1.บ้านสาง
2.อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
3.บ้านไร่อ้อย
4.อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)
5.ชุมชนบ้านห้วยลาน
6.ชุมชนบ้านแม่สุก
7.เจริญใจ
8.บ้านจำป่าหวาย

79
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e – GP) สำหรับสถานศึกษา
โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากที่อยู่ด้านล่างนี้

http://www.pyo1.go.th/singnarin/download/SchoolSystemReport.rar

80
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพะเยาเขต 1 ได้ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ไปทาง E-Office แล้ว
ถ้ามีข้อสงสัยโทรสอบถามได้ที 054-887175


คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1

81
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 1
รายละเอียดตาม link ที่แนบนี้
http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=92&did=514&tid=
http://upload.ksp.or.th/ksptraining/index_th.php

จาก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพะเยาเขต 1

82
 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ สพป.พะเยา เขต 1 ครั้งที่ 6 ประจำปี 2556

83
เนื่องจากระบบปรับอากาศภายในห้องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ห้อง Server) ได้เกิดการชำรุด
จึงทำให้ต้องทำการเปิด - ปิด ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นช่วงเวลา
โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะเปิดให้บริการในวันและเวลาราชการเท่านั้น
จนกว่าจะมีการแก้ไขระบบปรับอากาศให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ

85
ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องดำเนินการต่ออายุก่อนวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ 180 วันนะคะ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ  พ.ศ.2547 และเพื่อให้ใบอนุญาตฉบับใหม่ มาทันใบอนุญาตที่จะหมดอายุ
หากไม่ดำเนินการตามกรอบเวลา อาจส่งผลให้ท่านได้รับใบอนุญาตฯ ไม่ทันต่อการใช้งานค่ะ
**ข้อสำคัญอีกประการหนึ่ง การต่ออายุใบอนุญาต ไม่สามารถดำเนินการกรณีเร่งด่วนได้แล้วนะคะ (ตามมติคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่อง ยกเลิกการมอบอำนาจให้เลขาธิการคุรุสภาอนุมัติการต่ออายุใบอนุญาตฯ กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน)

86
ข้อสอบป.6 O-net ปี 2551ชุดเพิ่มเติม และแบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

คลิ๊ก link เพื่อ download
1.http://inno.pyo1.go.th/download/Language%20skills%20and%20practice.pdf
2.http://inno.pyo1.go.th/download/The%206%20O-net%20exam%202551%20retrofit.docx

87
หลักสูตรการพัฒนาตนเองสำหรับผู้บริหารเพื่อการประเมินผล ประจำเดือน กันยายน 2556

88
ประกาศผลการพิจารณากลั่นกลองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

89
ขอเชิญชวนครูผู้ที่รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนสมัครเข้ากลุ่ม Facebook งานข้อมูล สพป.พย.1 ตาม link ด้านล่าง
http://www.facebook.com/groups/657789494236327/
เพื่อแชร์ความรู้ แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

90
เรียนท่านผู้บริหารทุกท่าน
ขอแจ้งเรื่อง หลักสูตรการพัฒนาตนเองสำหรับผู้บริหารเพื่อการประเมินผล ประจำเดือน พฤษภาคม 2556 นั้นจะใช้ หลักสูตรการพัฒนาตนเองสำหรับผู้บริหารเพื่อการประเมินผล ประจำเดือน เมษายน 2556 แทน
http://www.pyo1.go.th/news/index.php?topic=59.0

เนื่องจากเดือน เมษายน ไม่ได้ทำการประเมินผล

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

หน้า: 1 ... 4 5 [6] 7 8