แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - singnarin

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 19
31
แบบนิเทศติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนตามนโยบาย 2 + 1 และ
แบบนิเทศติดตามเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/64

33
แก้ไข
เรื่อง การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 12 – 18 พฤษภาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)
………………………….
ตามประกาศรับสมัครฯ ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564
           ข้อ 3.2. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
                  3.2.8 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่สมัครซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตาม กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
                  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid  – 19)  ทำให้โรงพยาบาลรัฐหลายแห่งได้ขอความร่วมมือในการปิดให้บริการชั่วคราว และรับเฉพาะเคสผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้น รวมทั้งการงดเยี่ยมญาติเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่และติดเชื้อ  ดังนั้น  จึงขอแก้ไข เอกสารใบรับรองแพทย์  ดังนี้
                 3.2.8 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์สภา
……………………….
            สพป.พะเยา เขต 1
                                       9 พ.ค. 2564

35
แนวทางการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา

36
ขอให้โรงเรียนกรอกข้อมูลแบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์COVID-19 ระลอกใหม่ ทุกวันพุธ
หรือทันทีกรณีฉุกเฉิน หรือมีเหตุจำเป็น โดยเริ่มวันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ตามลิ้งค์ https://forms.gle/tuaSnQ9FhADwUvqh9

37

41
แบบสำรวจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ซึ่งได้เช่าบ้านอยู่จริง แต่ไม่สามารถเบิกค่าเช่าบ้านทางราชการได้

44
รายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

45
แผนจัดจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 768,000  บาท

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 19