แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - singnarin

หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 ... 19
46
แผนจัดจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 768,000  บาท

47
แผนจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียน อนุบาล ขนาด 3 ห้อง  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 768,000  บาท.

48
เอกสารคู่มือประกอบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
[/b]

49
เรียน ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ระดับสถานศึกษา
      ศูนย์ปฏิบัติการ ITA Onlie สพป.พะเยา เขต 1 ขอส่ง URL
      แบบสำรวจจำนวนผู้ตอบIITระดับโรงเรียน
      ทั้งนี้ขอให้โรงเรียนดำเนินการแจ้งจำนวนผู้ที่จะตอบแบบสำรวจกรอก 
      ข้อมูลIIT และภายในวันที่  18 สิงหาคม 2563
      ได้ที่ลิ้งค์ >>https://forms.gle/1VGe6HajfW25rfJJ7     
      ********************************************
      ศูนย์ปฏิบัติการ ITA Online สพป.พะเยา เขต 1
      ศน.สมเกียรติ อ้อยหวาน  089-9506617
      รัชชาพงษ์  ต่อมคำ 088-2597528

50
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียน 6ที่/49 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)

51
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา   เขต  ๑
เรื่อง   ผลการประกวดแข่งขันการนำเสนอผลงานของโรงเรียนที่ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ตามรอยพระจริวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปีงบประมาณ 2563

52
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา   เขต  ๑
เรื่อง   ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทยตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

53
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อครุภัณฑ์ 78 รายการ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

54
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2563
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นี้
ณ สพป.พะเยา เขต 1

55
ประกาศจัดจ้างก่อสร้างโรงอาหาร ขนาด 260 ที่นั่ง

59
ประกาศรายชื่อสถานศึกษาแกนนำและสถานศึกษาร่วมพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ

60
เรียน ผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ทุกท่าน
       ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ได้จัดทำประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจำปี 2563
       เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ต่อไป
       รายละเอียดดังแนบ

กดปุ่มนี้เพื่อดาวน์โหลด

หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 ... 19