กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
การนำแนวคิดเชิงนโยบาย...นิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ สู่การปฎิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 1
“ นิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ เพื่อเด็กพะเยา เป็นเพชรน้ำหนึ่ง ” ตามแนวนโยบายของนายสวัสดิ์  แสงขัน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เพื่อการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 – 2565  ให้เป็น “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่  วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา  ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม   และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพนั้น    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จึงได้กำหนดแนวทางนำนโยบายสู่การปฏิบัติภายใต้แนวคิด “สพป.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ เด็กพะเยา 1  เป็นเพชรน้ำหนึ่ง” และมีกลยุทธ์ขับเคลื่อนงานตามนโยบาย   ที่มุ่งพัฒนาองค์กร  ให้พร้อมบริการพัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้  พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน อย่างมืออาชีพ และพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล” โดยมุ่งหวังให้นักเรียนเป็นคนดี  คนเก่ง และมีความสุข   ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  รายละเอียดดังแนบฯ
                                                                                                                    โดย นายเอี่ยม  มังคลาด  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                                                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โทร.089-5554884
2
รายงานการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2564
3
รายงานงบทดลอง / รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2564
« กระทู้ล่าสุด โดย 1560700052210 เมื่อ พฤศจิกายน, 09, 2021, 15:49:44 pm »
รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2564
4
รายงานการประชุมผู้บริหารฯ  ประจำเดือน กันยายน 2564
5
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง(เพิ่มเติม) จำนวน  4  ตำแหน่ง
6
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราขอิสริยาภรณ์ฯ
7
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
8
รายงานงบทดลอง / รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2564
« กระทู้ล่าสุด โดย 1560700052210 เมื่อ ตุลาคม, 06, 2021, 09:48:07 am »
รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2564
9
รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (ครั้งที่ 4)
10
รายงานงบทดลอง / รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2564
« กระทู้ล่าสุด โดย 1560700052210 เมื่อ กันยายน, 06, 2021, 16:37:36 pm »
รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2564
หน้า: [1] 2 3 ... 10